جرايم استفاده از مواد نیروزا و ممنوعه

دستور العمل اجرایی مبارزه با دوپینگ

جرايم داروهای ممنوعه که مصرف آنها برابر ضوابط و مقررات بین المللی اسبدوانی ممنوع می باشد بشرح زیر است ملاک استفاده از داروهای ممنوعه نتایج آزمایشات تست دوپینگ طبق مقررات کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری خواهد بود.

مجازات استفاده از داروهای ممنوعه جهت مربی و اسب و حسب مورد مالک طبق قوانین اسبدوانی کشور بر اساس آیین نامه برگزاری مسابقات و کمیته های اخلاق و انضباطی تعیین می گردد و این جرائم بر اساس نوع داروی مصرفی و سابقه دوپینگ اسب و مربی تعیین می گردد.

در صورت ردیابی بیش از ۱ دارو در نمونه، جریمه شامل جمع جرایم تک تک داروهای ردیابی شده خواهد بود.

سوابق دوپینگ مربی پس از ۳۶۵ روز و در صورت عدم ارتکاب مجدد دوپینگ پاک خواهد شد. این مدت زمان پس از تسویه حساب جریمه ی دوپینگ، محاسبه خواهد شد.


جدول جرایم دوپینگ

گروهدفعهمحرومیت اسبجریمه مربی
یکبار اول۶ هفته محرومیت۲ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
یکبار دوم۸ هفته محرومیت۳ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
یکبار سوم۱۲ هفته محرومیت۴ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی

گروهدفعهمحرومیت اسبجریمه مربی
دوبار اول۶ هفته محرومیت۲ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
دوبار دوم۸ هفته محرومیت۳ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
دوبار سوم۱۲ هفته محرومیت۴ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی

گروهدفعهمحرومیت اسبجریمه مربی
سهبار اول۴ هفته محرومیت معادل جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
سهبار دوم۵ هفته محرومیت۲ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
سهبار سوم۶ هفته محرومیت۳ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی

گروهدفعهمحرومیت اسبجریمه مربی
چهاربار اول۲ هفته محرومیت معادل جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
چهاربار دوم۳ هفته محرومیت۲ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
چهاربار سوم۴ هفته محرومیت۳ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
چهاربار چهارم۵ هفته محرومیت۴ برابر جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی

گروهدفعهمحرومیت اسبجریمه مربی
پنجبار اول۱ هفته محرومیت نصف جایزه اول + معرفی به کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی
پنجبار دوم۲ هفته محرومیتمعادل جایزه اول

تبصره ۱۴

در صورت تکرار استفاده از داروهای ممنوعه به بیش از حد نصاب های فوق، اعمال جرایم برای اسب و مربی طبق نظر کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاری اعمال خواهد گردید.

تبصره ۱۵

محرومیت اسب از شرکت در مسابقات با پرداخت جریمه مربی از بین نمی رود . همچنین تغییر مالکیت اسب در طی دوره محرومیت باعث از بین رفتن دوره محرومیت برای اسب نخواهد شد.

تبصره ۱۶

محرومیت اسب از شرکت در مسابقات با پرداخت جریمه مربی از بین نمی رود. همچنین تغییر مالکیت اسب در طی دوره محرومیت باعث از بین رفتن دوره محرومیت برای اسب نخواهد شد.

تبصره ۱۷

شرکت مجدد مربی مشمول جریمه منوط به تسویه جریمه با تایید نهایی معاونت اسبدوانی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۱۸

مربی محروم شده از طرف کمیته اخلاق و صیانت فرهنگی و کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری در مدت محرومیت حق هیچگونه دخالتی در آماده سازی اسب در میدان مسابقه نخواهد داشت. در صورت استفاده مالکین از مربیان در طی دوران محرومیت از شرکت اسب های آن مالک در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد.

تبصره ۱۹

پرداخت جوایز مسابقات صرفا پس از اعلام نتایج آزمایشات دوپینگ صورت خواهد گرفت و پرداخت هرگونه وجه علی الحساب به مالکین و مربیان قبل از اعلام نتایج دوپینگ ممنوع است.

تبصره ۲۰

در صورتیکه نتیجه آزمایشات اسب برنده مثبت اعلام شود و این موضوع قطعی شود ، جایزه آن اسب به اسب بعدی تعلق میگیرد.

تبصره ۲۱

محرومیت اسب و مربی پس از قطعی شدن نتایج دوپینگ طبق گزارش ازمایشگاه اعمال خواهد شد.

تبصره ۲۲

پرداخت جوایز مسابقات به مالکین ، مربیان ، سوارکاران و مسئولین برگزاری مسابقات صرفا بایستی به حساب بانکی انان واریز گردد و هرگونه پرداخت وجه نقد به اشخاص مذکور ممنوع است.

تبصره ۲۳

دریافت وجه هرگونه جرایم با تایید نهایی معاونت اسبدوانی امکان پذیر می باشد.

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات