هفته 3 یزد 1391 - پنج‌شنبه - تاریخ 1391/01/31

دور 1
سن :+3سال امتياز :از 0 تا 2نژاد :عرب زمان شروع :مسافت :1250متر
مقام اول :1,000,000 تومانمقام دوم :425,000 تومانمقام سوم :255,000 تومان
شمارهنام اسب جنیستسیلمیمادیانم1م2م3IOR5 مقام آخرآخرین کورسمالکمربیزمانوزن
چلیسوننمبارکفریبا0000----محمد تقی نقدیسخی عزیزی0:00.00052
کسری پایدارمبرفیندالاهو0000---- مصطفی جهرمی زاده0:00.00052
کیدختمایگلزوینگزضرب آهنگ0000----سعید کریمی زارچیسید جمال میردهقان0:00.00052
کاترینامبراریخزان لرستان0000----محمدحسین توصیفیانمصطفی غمخوار0:00.00052
فراری تفتنخرسانمعماره0000----میرزا فلاحباشگاه چمران تفت0:00.00052
کراسوس سالارنبرفینحمیرا یزد0000----حسین و حامد اسلامیسید اسماعیل چاکر العباس0:00.00052
کاترین گلاریمتبوکدردانه0000----مصیب سلطانیسید احمد حسینی0:00.00052
کامدخت رفیعنحافظ رفیعخاتون رفیع0000----فاطمه رفیعیقادر عزیزی0:00.00052
فرات سردارنبرفینسوسیانا0000---- علی غمخوار0:00.00052
غرش گل آرینتبوکچموش0000----مهدی قندهاریسید جمال میردهقان0:00.00052
فراری اشکذرنپازن لرستانجوانه0000----امیر سمسارتیمور میرزاعلی0:00.00052
.
دور 2
سن :+3سال امتياز :از 0 تا 18نژاد :عرب زمان شروع :مسافت :1400متر
مقام اول :1,200,000 تومانمقام دوم :500,000 تومانمقام سوم :300,000 تومان
شمارهنام اسب جنیستسیلمیمادیانم1م2م3IOR5 مقام آخرآخرین کورسمالکمربیزمانوزن
کیهان بیکنتولامراپارماخزل0100
2
4397 روز پیششهید بهزاد حبیبییحیی ایزدی0:00.00052
فراز رحمتنبرفینهور0100
2
4390 روز پیش بهنام تاجی زاده0:00.00052
فادیامتبوکخانجان رفیع0010
3
4397 روز پیشمحمد رضا شیردلغنی سمند ران0:00.00052
رامسس رشیدینمبارکلهبه0000---- علی غمخوار0:00.00052
قفقاز رضایینیل پهلواننزهه شاد0000----ابراهیم رضاییعلیرضا سپهوند0:00.00052
غازان خان بهزادنمبارکبالابان1000
1
4397 روز پیشمحمود منصوریمعروف کریمی0:00.00052
رزانمبرفینهلیوم0000----مهدی خادم الحسینیسید جمال میردهقان0:00.00052
قرانشاهنسرورتماشا0100
2
4397 روز پیشحسن دهقانسید محمد میر حسینی0:00.00052
فراز تفتمپازن لرستانسروناز 30000
6
4565 روز پیشمیرزا فلاحسبحان قربانی0:00.00052
شایان رفیعنحافظخزران0010
5 - 3 - 5
4586 روز پیشحاج مرتضی شریفیمحمود منصوری0:00.00052
قیصر فتاحینساروخهوردخت0000
5 - 6 - 9 - 9
4565 روز پیشامیر شریفیانعلیرضا احمدی0:00.00052
.
دور 3
سن :+4سال امتياز :از 2 تا 94نژاد :عرب زمان شروع :مسافت :1400متر
مقام اول :1,300,000 تومانمقام دوم :550,000 تومانمقام سوم :330,000 تومان
شمارهنام اسب جنیستسیلمیمادیانم1م2م3IOR5 مقام آخرآخرین کورسمالکمربیزمانوزن
قائم مقامنبراریآزالیا2000--4593 روز پیشسیدمحمدمیرحسینیسید احمد حسینی0:00.00052
فیصل بیکنپازن لرستانول میرا1000
1 - 7
4390 روز پیشمهندس بیکباشگاه پازن0:00.00052
شاهنشاه رفیعنحافظاعلام0000
6 - 7 - 4 - 8
4565 روز پیشعباسعلی رفیعیقادر عزیزی0:00.00052
شاهین گل آرینتبوکتسلیم1010
4 - 3 - 1 - 4
4565 روز پیشمرحوم رضا گل آریسید جمال میردهقان0:00.00052
شایان مهرابینحافظ رفیعچلچراغ0010
3 - 4 - 6 - 8
4944 روز پیشمهرابیاصغر کرمی0:00.00052
دقیانوس موسوینپازن لرستانالوند1210
1 - 2 - 3 - 2 - 8
4390 روز پیشناصر موسویسجاد موسوی0:00.00052
.
دور 4
سن :+4سال امتياز :از 16 تا 124نژاد :عرب زمان شروع :مسافت :1400متر
مقام اول :1,500,000 تومانمقام دوم :625,000 تومانمقام سوم :375,000 تومان
شمارهنام اسب جنیستسیلمیمادیانم1م2م3IOR5 مقام آخرآخرین کورسمالکمربیزمانوزن
قهرمان بویراحمدننسرانچلچه1000
1
4397 روز پیشعلی طالبیمسعود پورمانیان0:00.00052
فرات جاویدنبرفینفرهاده1100
2 - 1
4390 روز پیشاحسان جاویدباشگاه چمران تفت0:00.00052
غوغای گل آرینتبوکستایش1100
7 - 2 - 4 - 1
4586 روز پیشحاج احمد گل آریسید جمال میردهقان0:00.00052
رف رف رفیعنحافظاحلام0000----سعید کریمیسید جمال میردهقان0:00.00052
شهاب گلارینتبوکچموش0110
3 - 5 - 7 - 5
4565 روز پیشاحمد گلاریسید علی میردهقان اشکذری0:00.00052
شهاب رضایینپازن لرستانخالصه3200
2 - 8 - 1 - 2 - 1 - 1
4397 روز پیشمجتبی رضاییعلی غمخوار0:00.00052
دلاور لرستاننیابرمعماره0210
2 - 3 - 2
5307 روز پیشمصطفی وکیان رضا حسنوندعلیرضا سپهوند0:00.00052
هیهات یزدنناردانهیاس زیبا0030
6 - 3 - 3 - 6 - 5 - 9
5273 روز پیشمحمد رضاوحیدی منشبرکت بابایی0:00.00052
.